Powrót do Klasy I

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół określone w uchwale Nr XXX/276/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokument
1. kandydat, który realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do której przeprowadzana jest rekrutacja  

10

potwierdzenia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie, będącej w jego posiadaniu, dokumentacji o realizacji przygotowania przedszkolnego w szkole, do której przeprowadzana jest rekrutacja
2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie uczęszczało nadal w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja  

20

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły, na formularzu – zał. Nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

3. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

 

10

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu dziecka, na formularzu – zał. Nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

4. przynajmniej jeden z rodziców kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Pruszcza Gdańskiego

 

 

20

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Pruszcza Gdańskiego, na formularzu – zał. Nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254

5. przynajmniej jeden z rodziców kandydata rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku z miejscem zamieszkania w Pruszczu Gdańskim  

65

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu – zał. Nr 4

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134254