Powrót do Oddziały przedszkolne

Kryteria rekrutacji

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Kryteria, dokumenty potwierdzające ich spełnianie oraz liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański określone w uchwale Nr XXX/278/2017 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 6 marca 2017 r.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

Lp. Kryterium

 

Liczba punktów Dokument
1. kandydat w roku, w którym odbywa się rekrutacja, kończy 5 lub 6 lat  

30

 

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do  tej samej szkoły w roku szkolnym, w którym przeprowadzana jest rekrutacja i będzie uczęszczało nadal

w roku szkolnym, na który przeprowadzana jest rekrutacja

 

10

oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola lub szkoły, na formularzu – zał. nr 1

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

3. oboje rodzice kandydata (lub rodzic w przypadku samotnego wychowania kandydata) pozostają w zatrudnieniu lub prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w systemie dziennym  

10

oświadczenie rodzica o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub pobieraniu nauki

w systemie dziennym, na formularzu – zał. nr 2

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256

4. przynajmniej jeden z rodziców rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim, w związku

z miejscem zamieszkania

w Pruszczu Gdańskim

 

60

oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania wskazanym w Urzędzie Skarbowym w Pruszczu Gdańskim do celów podatkowych, na formularzu – zał. nr 3

http://www.e-bip.pl/Start/51/ActDetails/134256